Công trình NCKH của NCS Đặng Thanh Lê In
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 30 Tháng 3 2010 11:52

Danh sách Công trình nghiên cứu khoa học của NCS Đặng Thanh Lê:

  1. Le Viet Thong, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Do Thanh Viet, Phuong Dinh Tam, Anh Tuan-Le, and Nguyen Van Hieu, “On-chip fabrication of SnO2-nanowire gas sensor: The effect of growth time on sensor performance”, Sensors and Actuators B, 2010, B146, 1, 361.

  2. Nguyen Van Hieu, Dang Thi Thanh Le, Le Viet Thong, Do Thanh Viet, Do Cong Minh, Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Phuong Dinh Tam, Anh-Tuan Le, “A comparative study on the NH3 gas-sensing properties of ZnO, SnO2, and WO3 nanowires”, submitted to Int. J. Nanotechnology.

  3. Dang Thi Thanh Le, Dang Duc Vuong, Nguyen Duc Chien, Synthesis and LPG-sensing properties of TiO2 nanowires, J. Phys.: Conf. Ser. 187(2009) 012086.

  4. Dang Thi Thanh Le, Dang Duc Vuong, Nguyen Duc Chien, Synthesis and gas-sensing properties of TiO2 nanowires, Advances in Natural Sciences, Vol. 9, No. 1, 2008, 303.

  5. Dang Thi Thanh Le, Nguyen Duc Chien, Effect of Cu doping on TiO2 thin film gas sensor performance, International Conference on Engineering Physics ICEP2006, Hanoi, 09-13, October, 2006, p (obtained the poster prize).
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 01 Tháng 4 2010 10:40 )