Cơ cấu tổ chức In
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 29 Tháng 8 2018 15:14


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức Viện ITIMS
 

PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương

GIÁM ĐỐC VIỆN
GS. TS. Nguyễn Phúc Dương

PGS. TS. Nguyễn Văn Quy 

PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa

PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN
  TS. Nguyễn Đức Trung Kiên

PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN
GS. TS. Nguyễn Đức Hòa

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ITIMS

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ:

Tính đến tháng 02/2022, Viện ITIMS có tổng số 47 Cán bộ, trong đó:

- Cán bộ biên chế: 44 người
- Cán bộ hợp đồng với ITIMS: 03 người

Số lượng Giáo sư: 03; Phó Giáo sư: 11; Tiến sỹ: 26; Thạc sỹ: 01.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 21 Tháng 3 2022 14:05 )