ITIMS's DAY lần thứ 15 - THÔNG BÁO SỐ 3 In
Viết bởi Vu Anh Minh   
Thứ hai, 29 Tháng 9 2008 09:41

Thân gửi toàn thể các cán bộ, anh chị em cựu học viên ITIMS chương trình ngày ITIMS Day lần thứ 15.

   ITIMS's DAY lần thứ 15

THÔNG BÁO SỐ 3


Thân gửi toàn thể các cán bộ, anh chị em cựu học viên ITIMS
chương trình ngày ITIMS Day lần thứ 15. 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 26 Tháng 11 2008 16:37 )