Skip to content
Nguyễn Văn Quy
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 23 Tháng 3 2010 10:22

Họ và tên: Nguyễn Văn Quy
Học hàm, học vị: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1978
Vị trí công tác: Phó giám đốc
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963

 

1. Các môn học đảm nhiệm:
 • Vật liệu có cấu trúc nano

2. Hướng nghiên cứu (Lĩnh vực hoạt động khoa học):

 • Nghiên cứu chế tạo ống nano các bon và các ứng dụng của nó.

 • Nghiên cứu quy trình tổng hợp các vật liệu nano chức năng.

 • Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí-sinh học (Gas sensors, Biosensors) dựa trên sự thay đổi độ dẫn (conductor-based sensors) và sự thay đổi khối lượng (Mass-based sensors) của vật liệu nano.

3. Thành tích, giải thưởng:

- Không có

4. Quá trình đào tạo:

HTML clipboard

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

  2009

Ống nano các bon và các ứng dụng của nó/Trường Đại học Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc.

Thạc Sĩ

  2006

Ống nano các bon và các ứng dụng của nó/Trường Đại học Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc.

Kỹ sư/cử nhân

  2001

Vật liệu nano và linh kiện cảm biến khí/Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • Từ tháng 6/2001 đến tháng 9/2003: Nghiên cứu viên của Viện ITIMS.
 • Từ tháng 9/2003 đến tháng 7/2009: Lưu học sinh tại Trường Đại học Chung Nam, Hàn Quốc.
 • Từ tháng 7/2009 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

6. Công trình NCKH điển hình:

 • Đề tài NAFOSTED: Nghiên cứu hiệu ứng thay đổi khối lượng của vật liệu nano chức năng sử dụng linh kiện vi cân thạch anh nhằm ứng dụng cho thiết bị cảm biến môi trường.  MS: 103.02-2010.37 (11/2010-10/2013).

 • Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo linh kiện cảm biến khí NH3 dựa trên cấu trúc vi cân tinh thể thạch anh (QCM) phủ cột nano. MS: B2010-01-387 (1/2010-12/2011).

7. Các giáo trình đã biên soạn:

- Không có

8. Một số bài báo điển hình:

 1. Nguyen Van Quy, Nguyen Van Luan, Vu Anh Minh, Nguyen Van Hieu, Vu Ngoc Hung. Gas sensing properties at room temperature of a quartz crystal microbalance coated with ZnO nanorods. Sens. Actuators B. 153 (2011) 188–193.
 2. Nguyen Van Hieu, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Duc Khoang, Nguyen Van Quy, and Nguyen Duc Hoa, A comparative study on the NH3 gas-sensing properties of ZnO, SnO2, and WO3 nanowires, Int. J. Nanotechnol. 8 (2011) 174-187.
 3. Hyuch Jung, Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, and Dojin Kim, Transparent Field Emission Device from a Spray Coating of Single-Wall Carbon Nanotubes, J. Electrochem. Soc. 157 (2010) J371-J375.
 4. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Hyuck Jung, Dojin Kim, Hyojin Kim, and Soonku Hong, Synthesis of Porous CuO Nanowires and Its Application to Hydrogen Detection, Sens. Actuators B. 146, 2010, 266-272.
 5. Nguyen Duc Hoa, Seong Anh, Nguyen Quoc Dung, Nguyen Van Quy, and Dojin Kim, Synthesis of p-type semiconducting cupric oxide thin films and their application to hydrogen detection, Sens. Actuators B. 146, 2010, 239-244.
 6. Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Yousuk Cho, Donghoon Oh, Hyejin Song, Youngjin Kang, and Dojin Kim, SWNT-SOG composite for transparent field emission device, J. Crystal Growth. 311, 2009, pp. 662-665.
 7. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Mai Anh Tuan, and Nguyen Van Hieu, Facile synthesis of p-type semiconducting cupric oxide nanowires and their gas-sensing properties, Physica E. 42, 2009, 146–149.
 8. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, and Dojin Kim, Nanowire structured SnOx-SWNT composites: High performance sensor for NOx detection, Sens. Actuators B. 142, 2009, 253-259.
 9. Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Yousuk Cho, Myunchan An, Hyejin Song, Youngjin Kang, and Dojin Kim, Transparent field-emission device based on a purified SWNT and spin-on-glass composite, J. Korean Phys. Soc. 54, 2009, 1889-1892.
 10. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Yousuk Cho, and Dojin Kim, Porous single-wall carbon nanotube films formed by in-situ arc-discharge deposition for gas sensors application, Sens. Actuators B. 135, 2009, 656-663.
 11. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Hyejin Song, Youngjin Kang, Yousuk Cho, and Dojin Kim, Tin oxide nanotube structure synthesized on a template of single-walled carbon nanotube, J. Crystal Growth. 311, 2009, 657-661.
 12. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Li Wei, Myungchan An, Hyejin Song, Youngjin Kang, Yousuk Cho, and Dojin Kim, One-dimensional tin oxide coated single-walled carbon nanotubes for gas sensor application, J. Korean Phys. Soc. 54, 2009, 1893-1896.
 13. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Myunchan An, Hyejin Song, Youngjin Kang, Yousuk Cho, and Dojin Kim, Tin-oxide nanotubes for gas sensor application fabricated using SWNTs as a template, Nanoscience and Nanotechnology. 8, 2008, 5586-5589.
 14. Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Myungchan An, Yousuk Cho, and Dojin Kim, A high-performance triode-type carbon nanotube field emitter for mass production, Nanotechnology. 18, 2007, 345201(6 pp).
 15. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Yousuk Cho, and Dojin Kim, An ammonia gas sensor based on non-catalystically synthesized carbon nanotube on an anodic aluminum oxide template, Sens. Actuators B. 127, 2007, 447-454.
 16. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Yousuk Cho, and Dojin Kim, Nanocomposite of SWNTs and SnO2 fabricated by soldering process for ammonia gas sensor application, Phys. Stat. Sol A. 204, 2007, 1820-1824.
 17. Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Wanjun Yu, Yousuk Cho, Gyuseok Choi, and Dojin Kim, The use of anodic aluminium oxide templates for triode-type carbon nanotube field emission structures toward mass-production technology, Nanotechnology. 17, 2006, 2156-2160.
 18. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Gyuseok Choi, Yousuk Cho, Seyoung Jeong, and Dojin Kim, Carbon nanotube gas sensor fabricated on anodic aluminum oxide, Sol. Stat. Phenon. 124, 2006, 1309-1312.
 19. Vu Anh Minh, Truong An Hien, Bui Van Sang, Do Van Lam, Nguyen Van Toan, Vu Ngoc Hung, Nguyen Van Hieu, and Nguyen Van Quy, Controllable growth of well-aligned ZnO nanorods on QCM by a novel wet chemical route for high performance NH3 gas sensor, The 5th IWAMSN - Hanoi, Vietnam - November 09-12, 2010.
 20. Truong Thi Hien, Vu Anh Minh, Bui Van Sang, Do Van Lam, Vu Ngoc Hung, Nguyen Van Hieu, and Nguyen Van Quy, Facile synthesis of vertically oriented ZnO nanorods for gas sensing application, The 5th IWAMSN - Hanoi, Vietnam - November 09-12, 2010.
 21. Nguyen Van Quy, Nguyen Van Luan, Luong Ngoc Anh, Nguyen Van Minh, Le Van Minh, Nguyen Van Hieu, and Vu Ngoc Hung. Gas sensors based on the quartz crystal microbalance coated ZnO nanorods, Ministry of Science and Technology Conference on Development and Applications of Materials Technology, (KC.02/06-10)-Hanoi 27/11/2009.
 22. Nguyen Van Quy, Nguyen Van Luan, Vu Van Minh, Luong Ngoc Anh, Le Thi Thuy Ha, Nguyen Van Hieu, Vu Ngoc Hung, Quartz crystal microbalance coated with ZnO nanorods for NH3 gas sensing, Vietnam National Conference on Solid State Physics and Materials Science, Danang 11/2009.
 23. Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu, and Vu Ngoc Hung, Synthesis of carbon nanotubes and their application to field emission device, Vietnam National Conference on Solid State Physics and Materials Science, Danang 11/2009.
 24. Nguyen Van Toan, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, and Nguyen Van Hieu, Nanoporous ZnO thin film synthesized by using sputter deposition for hydrogen sensor applications, Vietnam National Conference on Solid State Physics and Materials Science, Danang 11/2009.
 25. Do Cong Minh, Nguyen Van Quy, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Duc Chien, Nguyen Van Hieu, Effect of growth temperature on the zno nanowires prepared by thermal evaporation method: a study in gas and visible light sensing properties, Vietnam National Conference on Solid State Physics and Materials Science, Danang 11/2009.
 26. Le Viet Thong, Nguyen Duc Hoa, Do Cong Minh, Nguyen Van Quy, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu, Large scale synthesis of WO3 nanowires used SWCNTS as template for high performance NH3 gas sensors, Vietnam National Conference on Solid State Physics and Materials Science, Danang 11/2009.
 27. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Nguyen Van Hieu, Large-scale synthesis of p-type semiconducting cupric oxide nanowires by heating copper wire in air and their gas sensing characteristics, Vietnam National Conference on Solid State Physics and Materials Science, Danang 11/2009.

9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

 • Trần Thị Diệp: Cảm biến khí kiểu thay đổi khối lượng dựa trên vậ liệu graphene (2010-2012).

 • Trần Ngọc Thái: Nghiên cứu chế tạo và thiết kế vi mạch cho linh kiện cảm biến khí dựa trên vi cân tinh thể thạch anh (QCM) được phủ lớp vậ liệu nano (2009-2011).

 • Trương Thị Hiên: Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai ống nano các bon-cột nano ZnO ứng dụng cho cảm biến khí (2009-2011).

 • Trần Minh Hùng: Khảo sát tính nhạy khí của vật liệu cảm biến dựa trên cấu trúc vi cân tinh thể thạch anh (QCM) được phủ lớp ti-tan ô xít có cấu trúc nano (2009-2011).

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

- Không có

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 28 Tháng 12 2018 10:19 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?