Skip to content
You are here: Home page HOME Lecturer & Staff To Thanh Loan
To Thanh Loan
Written by Admin   
Thursday, 28 March 2013 10:34

To Thanh LoanFull Name: Dr. To Thanh Loan
Date of birth: 1985
Position: Lecturer
Work address: Room 305, ITIMS-Building, Hanoi University of Science and Technology, No.1, Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tel:  84 4 38680787
Fax: 84 4 38692963

 

1. Teaching Courses:

- Electronic structure of materials

2. Research Interests: 

 • Study on synthesis of nanosized magnetic materials

 • Study on crystal, atomic, magnetic and local structure, and oxidation state of materials by using diffraction experiments (X-ray, synchrotron, neutron) and X-ray absorption spectroscopy

 • Study influence of structure and valence effects on magnetic properties of materials.

3. Published papers

Articles in ISI-covered journals:

 1. To Thanh Loan, Tran Thi Viet Nga, Nguyen Phuc Duong, Siriwat Soontaranon, and Than Duc Hien, “Properties of Sr1-xLaxFe12-xCoxO19 nanoparticles prepared by sol-gel combustion method” Journal of Electronic Materials (2017)

 2. Nguyen Kim Thanh, To Thanh Loan*, Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, Siriwat Soontaranoon, Nirawat Thammajak, and Than Duc Hien, “Cation distribution in CuFe2O4 nanoparticles: effects of Ni doping on magnetic properties” Journal of Applied Physics 120 (2016) 142115.

 3. Nguyen Kim Thanh*, Nguyen Phuc Duong, Do Quoc Hung, To Thanh Loan, and Than Duc Hien, “Structural and Magnetic Characterization of Copper Ferrites Prepared by Using Spray Co-Precipitation Method” J. Nanosci. Nanotechnol. 16 (2016) 7949-7954.

 4. To Thanh Loan*, Nguyen Phuc Duong, Nguyen Kim Thanh, Luong Ngoc Anh, Tran Thi Viet Nga, and Than Duc Hien, “Crystal Structure, Cation Distribution and Oxidation State of Spinel Ferrite Nanoparticles: A Synchrotron XRD and XANES Study” J. Nanosci. Nanotechnol. 16 (2016) 7973-7977.

 5. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan*, Nguyen Phuc Duong, Siriwat Soontaranon, Tran Thi Viet Nga and Than Duc Hien, “Influence of Y and La substitution on particle size, structural and magnetic properties of nanosized nickel ferrite prepared by using citrate precursor method”, Journal of Alloys and Compounds 647 (2015) 419-426.

 6. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan*, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet and Than Duc Hien, “Single Phase Formation, Cation Distribution, and Magnetic Characterization of Coprecipitated Nickel-zinc Ferrites”, Analytical Letters 48 (2015) 1965-1978.

 7. Tran Thi Viet Nga*, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan and Than Duc Hien, “Key step in the synthesis of ultrafine strontium ferrite powders (SrFe12O19) by sol-gel method”, Journal of Alloys and Compounds 610 (2014) 630-634.

 8. Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan, Dao Thi Thuy Nguyet and Than Duc Hien “Synchrotron and magnetic study of chromium-substituted nickel ferrites prepared by using sol-gel route,” IEEE Trans. Magn. 50 (2014), 2502605.

 9. A.M. Balagurov, L.G. Mamsurova, I.A. Bobrikov, To Thanh Loan, V.Yu. Pomjakushin, K.S. Pigalsky, N.G. Trusevich, A.A. Vishnev “Effects of structural disorder in fine-grained HTSC YBa2Cu3Oy” JETP 114 (2012) 1001-1011.

Articles in other international journals:

 1. Dao Thi Thuy Nguyet*, Nguyen Phuc Duong, Takuya Satoh, Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Than Duc Hien, “Crystallization and magnetic characterizations of DyIG and HoIG nanopowders fabricated using citrate sol-gel”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1 (2016) 193-199.

 2. Т.Л. То, А.М. Балагуров, Д.М. Левин, И.А. Бобриков, М.Л. Краус, В.Х. Ву, Х.Ш. Нгуиен «Структура и свойства сложного магнитного оксида La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3» Известия ТулГУ, Естественные науки 2 (2013), 218 – 230.

 3. M.L. Craus, N. Cornei and T.L. To “Low-doped La0.54Ho0.11Sr0.35Mn1-xVxO3 manganites: vanadium influence on transport phenomena and magnetic properties”, Solid State Phenomena 190 (2012) 85 – 88.

Articles in national scientific journals:

 1. Ngô Thị Lan, Doãn Anh Tú, Tô Thanh Loan, Đinh Thị Mai Thanh, “Ảnh hưởng của mật độ dòng, nồng độ chì nitrat và nhiệt độ của dung dịch điện ly đến hình thái, cấu trúc của lớp PbO2 kết tủa điện hóa trên vật liệu nền thép”, Vietnam Journal of Chemistry 54 (1) (2016) 1-6.

 2. To Thanh Loan*, Bobrikov I. V, Tran Thi Viet Nga, Vu Van Khai and Nguyen Huy Sinh, “A study of atomic and magnetic structure of La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 using neutron and synchrotron diffraction methods”, Journal of Science and Technology 53 (6) (2015) 761-770.

 3. Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Phúc Dương, Đỗ Quốc Hùng, Lương Ngọc Anh, Đỗ Hoàng Tú, Tô Thanh Loan, Thân Đức Hiền, “Sự hình thành pha và các đặc trưng từ của hệ hạt nano CuFe2O4 chế tạo bằng phương pháp phun sương đồng kết tủa”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (3B), 38 (2014).

 4. Luong Ngoc Anh, Do Hoang Tu, To Thanh Loan,  Than Duc Hien, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet “Structure and magnetic properties of nanosized Ni1-xZnxFe2O4 ferrite particles prepared by co-precipitation method “, Journal of Science & Technology 99, 0868-3980 (2014).

Articles in proceeding of national/international conferences:

 1. To Thanh Loan*, Nguyen Kim Thanh, Nguyen Phuc Duong, and Than Duc Hien “Synthesis, Structural Characterization, Oxidation State and magnetic Properties of Fe3O4/ZnO Core/shell Nanoparticles,” in The 3rd International Conference on Advanced Materials and nanotechnology ICAMN2016, 158–163, 2016.

 2. Tran Thi Viet Nga, To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Than Duc Hien, "Structure and magnetic properties of sintered SrFe12O19/NiFe2O4 nanocomposites prepared by sol-gel route", in The 3rd International Conference on Advanced Materials and nanotechnology ICAMN2016, 233–237, 2016.

 3. Nguyen Kim Thanh, To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Do Quoc Hung, Luong Ngoc Anh, Than Duc Hien, "Magnetic characterization and cation distribution of nanosized magnesium ferrites prepared by using combution method" in The 3rd International Conference on Advanced Materials and nanotechnology ICAMN2016, 238–243, 2016.

 4. Vu Thu Hien, To Thanh Loan, Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, “Fabrication and study electical properties of lead-free ferroelectric K0.5Na0.5NbO3 thin films deposited by sol-gel method” in The 3rd International Conference on Advanced Materials and nanotechnology ICAMN2016, 106–110, 2016.

 5. Le Duc Hien, To Thanh Loan*, Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, Than Duc Hien, “Synchrotron X-ray diffraction and X-ray absorption spectroscopic study of Sr2FeMoO6 nanoparticles” in The 3rd International Conference on Advanced Materials and nanotechnology ICAMN2016, 164–167, 2016.

 6. Vu Thi Hoai Huong, Dao Thi Thuy Nguyet, To Thanh Loan, Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, Than Duc Hien, “Structural and magnetic properties of Y3-2xCa2xFe5-xVxO12 nanoparticles prepared by sol-gel method” in The 3rd International Conference on Advanced Materials and nanotechnology ICAMN2016, 219–223, 2016.

 7. Tô Thanh Loan, Trần Thị Việt Nga, Nguyễn Phúc Dương, Thân Đức Hiền, “NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC TINH THỂ VÀ TRẠNG THÁI HÓA TRỊ CỦA HỆ HẠT NANO Sr1-xLaxFe12-xCoxO19 BẰNG BỨC XẠ SYNCHROTRON”, Kỷ yếu Hội nghị Vật Lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ IX (2015) 56-59.

 8. Trần Thị Việt Nga, Tô Thanh Loan, Nguyễn Phúc Dương và Thân Đức Hiền, “ẢNH HƯỞNG CỦA Sm LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ SrFe12O19 CÓ KÍCH THƯỚC NANOMET” Kỷ yếu Hội nghị Vật Lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ IX (2015) 74-77.

 9. Vũ Thị Hoài Hương, Đào Thị Thủy Nguyệt, Tô Thanh Loan, Nguyễn Phúc Dương, Thân Đức Hiền, “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHA TẠP Ca VÀ V LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA CÁC HẠT NANO PHERIT GANET YTRI”, Kỷ yếu Hội nghị Vật Lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ IX (2015) 78-81.

 10. Lê Đức Hiền, Đào ThịThủy Nguyệt, Tô Thanh Loan, Nguyễn Phúc Dương, Lương Ngọc Anh, Thân Đức Hiền, “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO LÊN SỰ HÌNH THÀNH PHA VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA CÁC HẠT PEROVSKITE KÉP Sr2FeMoO6  KÍCH THƯỚC NANOMET CHẾ TẠO BẰNG  PHƯƠNG PHÁP SOL–GEL”, Kỷ yếu Hội nghị Vật Lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ IX (2015) 82-85.

 11. Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Phúc Dương, Đỗ Quốc Hùng, Tô Thanh Loan, Thân Đức Hiền,  Dương Minh Tuân, “ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC PHA TẠP Ni ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHA VÀ CÁC TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ HẠT NANO CuFe2O4 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SƯƠNG ĐỒNG KẾT TỦA”, Kỷ yếu Hội nghị Vật Lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ IX (2015) 102-105.

 12. Tran Thi Viet Nga, To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Than Duc Hien, “Improvement of magnetic properties of La-Co substituted SrFe12O19 particles prepared by sol-gel method”, International conference proceedings ICAMN-2014 (2014) 9-13.

 13. To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Nguyen Kim Thanh, Luong Ngoc Anh, Tran Thi Viet Nga, Than Duc Hien “Crystal structure and oxidation state of spinel ferrite nanoparticles: a combined XANES and SXRD study”, International conference proceedings ICAMN-2014 (2014) 23-26.

 14. Nguyen Kim Thanh, Nguyen Phuc Duong, Do Quoc Hung, To Thanh Loan, Than Duc Hien “Structural and magnetic characterization of copper ferrites prepared by using spray coprecipitation method”, International conference proceedings ICAMN-2014 (2014) 51-56.

 15. Luong Ngoc Anh, Nguyen Thi Ly, Nguyen Phuc Duong, Tran Thi Viet Nga, To Thanh Loan, Than Duc Hien “Influence of rare earth substituted on the properties of nanoparticles NiFe2O4 synthesized by using citrate precursor technique”, International conference proceedings ICAMN-2014 (2014) 9-13.

 16. Tran Thi Viet Nga, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan and Than Duc Hien, “OPTIMIZATION OF PREPARATION CONDITIONS TO OBTAIN SUBMICRON STRONTIUM FERRITE POWDER SrFe12O19 USING SOL-GEL METHOD”, Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 SPMS-2013 (2013) 42-47.

 17. Lương Ngọc Anh, Nguyễn Phúc Dương, Đào Thị Thủy Nguyệt, Tô Thanh Loan, Thân Đức Hiền, Đỗ Hoàng Tú, “Sự hình thành pha và các đặc trưng từ của pherit NixZn1-xFe2O4 dạng nano tinh thể chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa”, Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 SPMS-2013 (2013) 99-103.

 18. Tô Thanh Loan, Trần Thị Việt Nga, I. V. Bobrikov, Vũ Văn Khải, Nguyễn Huy Sinh, “Nghiên cứu cấu trúc hệ La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 bằng nhiễu xạ neutron và synchrotron sử dụng phương pháp Rietveld” Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 SPMS-2013 (2013) 94-98.

 19. То Тхань Лоан, А.М. Балагуров, Д.М. Левин, “Влияние микроструктуры на проводящие и магнитные свойства мелкокристаллической оксидной ВТСП керамики Y-123” Материалы II международной конференции «Многомасштабное моделирование структур, строение вещества, наноматериалы и нанотехнологии», Тула: Изд. ТГПУ, 2013, 192-196.

 20. А.М. Балагуров, И.А. Бобриков, Т.Т. Лоан, “ Исследование атомной и магнитной структуры La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 методом нейтронной дифракции” Научная конференция молодых ученых и специалистов к 100-летию В.П. Джеледова ОМУС (2013) 249-253.

 21. То Тхань Лоан, М.Л. Краус, И.А. Бобриков, Ву Ван Хай, А.М. Балагуров «Атомная структура La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3» Труды XVI научной конференции молодых ученых и специалистов ОИЯИ, Дубна: Изд. ОИЯИ (2012) 212-215.

 22. M.-L. Craus, N. Cornei, A. Oprea, T.L. To “Low doped La0.54Ho0.11Sr0.35Mn1-xVxO3 manganites: cation disorder influence on transport phenomena and magnetic properties” Book of abstracts. Moscow International Symposium on Magnetism (2011) 679 – 680.

 23. И.А. Бобриков, А.М. Балагуров, То Тхань Лоан, В.Ю. Помякушин, Л.Г. Мамсурова, А.А. Вишнев, К.С. Пигальский, Н.Г.  Трусевич «Особенности структуры мелкокристаллических ВТСП YBa2Cu3Oy» Сборник расширенных тезисов IV международной конференции ФПС, Москва: Изд. ФИАН (2011) 176.

 24. То Тхань Лоан, А.М. Балагуров, И.А. Бобриков «Атомная структура мелкокристаллических ВТСП Y-123» Материалы международной научно-практической конференции «Многомасштабное моделирование структур и нанотехнологии», Тула: Изд.  ТГПУ (2011) 95-99.

 25. А.М. Балагуров, То Тхань Лоан «Атомная структура мелкокристаллических ВТСП Y-123» Труды XV научной конференции молодых ученых и специалистов ОИЯИ, Дубна: Изд. ОИЯИ (2011) 274-277.

 26. То Тхань Лоан, А.М. Балагуров «Нейтронные дифрактометры на стационарном и импульсном источниках. Сравнение разрешающей способности» Труды XIII научной конференции молодых ученных и специалистов ОИЯИ, Дубна: Изд. ОИЯИ (2009) 31-34.

4.Published Books:

- Not Available

5. Other information:

Degree

Year of graduation

Field/ University

Doctor

2012

Condensed matter physics/ Tula State University, Russia

Specialist

2009

Physics/ Tula State University, Russia

 

Last Updated ( Tuesday, 14 February 2017 14:02 )
 

Hanoi University of Science and Technology(HUST)

Statistics

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday41
mod_vvisit_counterYesterday212
mod_vvisit_counterThis week253
mod_vvisit_counterThis month8712
mod_vvisit_counterAll days1618586
We have 13 guests online

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


The timetable of classes


Events Calendar


LoginBanner